معاونت

 

 

حسین حجازی زاده

 سرپرست معاون مدیر مالی

 

 

شرح وظایف

  • اجرای صحیح آئین نامه و دستورالعمل های مالی و معاملاتی در امور مالی
  • بررسی و تائید کلیه پرداخت ها با توجه به مقررات و مجوزهای مربوطه
  • نظارت بر حسن انجام کلیه امور واحد حسابرسی
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
  • همکاری و تشریک مساعی با مدیر امور مالی در جهت بهبود روش ها و سیستم های مالی در راستای اجرای حسابداری تعهدی

 

تماس
تلفن مستقیم :  33295768                               داخلی : 1180      

محتوای مرتبط