جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
فاطمه راد مدیریت 054-33295769 مدیریت امور مالی
پرویز پناه معاون مدیر 054-33295768 مدیریت امور مالی
محمود روستاخیز دریافت و پرداخت 054-33295770 مدیریت امور مالی

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط